SBI저축은행 U스마일DC론

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행  U스마일DC론[/su_heading]

 

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
타 기관 신용대출 이용중인 직장인 고객을 위한 신용대출 (캐피탈, 저축은행, 카드업권)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
100 만원 ~ 3,000 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]
5.9% ~ 19.9%

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내[최대 27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
원리금균등분할상환 :
– 대출금액 500만원 이하 : 12개월/24개월/36개월
– 대출금액 500만원 초과 ~ 900만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월
– 대출금액 1,000만원 이상 ~ 1,400만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월
– 대출금액 1,500만원 이상 ~ 1,900만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월/72개월
– 대출금액 2,000만원 이상 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월/72개월/84개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
2.0 % ( 원리금 2년이내 상환 시)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]
인지세 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
– 신분증 사본
– 재직확인 서류 1부
– 소득확인 서류 1부
– 대출 후 : 완납 증명서 (미 제출시 기한이익 상실)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.