SBI저축은행 SBI상용_구입

 

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 SBI상용_구입[/su_heading]

 

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
상용차 및 건설기계를 구입하실 때 대출을 받으시고 자금을 분할상환하는 금융상품입니다.

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
※ 대출한도는 상담을 통해 자세히 안내받으실 수 있습니다.
고객님의 신용도 및 차량(장비) 가격에 따라 차등적용

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 원리금균등분할상환

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
없음(0원)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지대[/su_heading]

대출신청금액 5천만원 초과시 당사와 고객 각각 50% 부담

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출기간[/su_heading]
24개월~99개월

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
중도상환원금 * 중도상환수수료율 2% * 대출잔여일수 / 대출약정기간

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출절차[/su_heading]
방문/구입상담▶ 한도조회/대출상담▶ 대출가능여부조회▶ 서류접수▶ 대출심사(확정)▶ 대출실행/차량인수

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
개인 : 대출약정서, 인감증명서(또는 본인서명사실확인서), 주민등록등본, 면허증(신분증), 매매계약서(구입자금 대출시)
(개인사업자의 경우 사업자등록증 추가)

법인 : 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증사본, 재무제표, 매매계약서(구입자금 대출시)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.