SBI저축은행 해오름햇살론(근로자대환자금)

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 해오름햇살론(근로자대환자금)[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
대부업, 캐피탈 등에서 연이율 20%이상 고금리를 부담하는 저신용·저소득 근로자에게 저금리로 자금을 대환해 주는 상품

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
해당상품에 따라 상이(고객의 거래이력과 신용도에 따라 한도는 가중부여됨)
최대 3,000만원(생계자금, 긴급생계자금 포함)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 원금균등분할상환

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자부과시기[/su_heading]
대출실행일 이후 매월 후취

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]보증보험료[/su_heading]
보증금액의 2%(3년) 또는 3%(5년)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
無(단, 보증보험료 별도 / 대출기간에 따라 총 보증금액의 2~3%)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출기간[/su_heading]
3년, 5년 중 고객선택

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
– 신분증, 주민등록 등본
– 재직증명서 및 근로소득증빙자료

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.