SBI저축은행 해오름햇살론(근로자긴급생계자금대출)

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 해오름햇살론(근로자긴급생계자금대출)[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
저신용·저소득 근로자에게 저금리로 자금을 대출해 주는 상품

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 원금균등분할상환

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자부과시기[/su_heading]
대출실행일 이후 매월 후취

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]보증보험료[/su_heading]
보증금액의 약3.75%

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출기간[/su_heading]
5년(1년거치 4년 원금균등분할 상환)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
– 신분증, 주민등록 등본
– 재직증명서 및 근로소득증빙자료

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.