SBI저축은행 해오름자영업자햇살론(운영자금)

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 해오름자영업자햇살론(운영자금)[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
저신용·저소득 자영업자에게 저금리로 자금을 대출해 주는 상품

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
해당상품에 따라 상이(고객의 거래이력과 신용도에 따라 한도는 가중부여됨)
최대 2,000만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]
▷ 원금균등분할상환

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자부과시기[/su_heading]
대출실행일 이후 매월 후취

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]보증보험료[/su_heading]
보증금액의 연 1%이내(기간별 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출기간[/su_heading]
– 5년내 고객선택 – 거치형 : 1년거치 4년 원금균등분할 상환

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
– 신분증, 주민등록 등본
– 사업자등록증 및 사업소득증빙자료

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.