SBI저축은행 프리미엄바빌론

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 프리미엄바빌론[/su_heading]

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]
성실한 직장인을 위한 높은한도 낮은금리로 최대 5,000만원 까지 대출 가능한 오프라인 전용 상품입니다.

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]
300 만원 ~ 5,000 만원

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]
9.9% ~ 19.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

 

원리금균등분할상환 :
– 대출금액 500만원 이하 : 12개월/24개월/36개월
– 대출금액 600~900만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월
– 대출금액 1000만원 이상 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]
매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
0 %

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
2.0 % ( 원리금균등 2년이내 상환시 )

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]
인지세 없음

 

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
– 신분증 사본

– 재직확인 서류 1부

– 소득확인 서류 1부

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.