SBI저축은행 추가대출 직장인

 

[su_heading style=”modern-1-dark” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 추가대출 직장인[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]

취급수수료가 전혀 없는, 직장인 상품 기거래 우수고객을 위한 대출상품입니다.

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]

100 만원 ~ 3,000 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리 [/su_heading]

9.9% ~ 27.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내[최대27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

1. 만기일시상환 : 12개월

2. 원리금균등분할상환 :
– 대출금액 500만원 이하 : 12개월/24개월/36개월
– 대출금액 600~900만원 이하 : 12개월/24개월/36개월/48개월
– 대출금액 1000만원 이상 : 12개월/24개월/36개월/48개월/60개월

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]
0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]
2.0 % ( 만기일시 1년이내 상환시, 원리금균등 2년이내 상환시)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]
5000만원 이하 – 없음

 

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]
소득인정기간 내 : 없음(단, 고객 선택 시 소득자료 첨부 가능)
소득인정기간 후 : ARS거래내역, 국민연금산정용가입확인서, 국민연금가입증명서, 재직증명서

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.