SBI저축은행 주부론

 

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”17″ align=”left”]SBI저축은행 주부론[/su_heading]

 

 
[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상품개요[/su_heading]

주부 고객님을 위한 맞춤형 신용대출 입니다.
– 만 22세 이상의 여성(국내 거주 중인 내국인)
– 주민등록초본상 배우자가 있는 여성

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]대출한도금액[/su_heading]

100 만원 ~ 1,000 만원

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]약정금리[/su_heading]

17.9% ~ 27.9% (고객의 신용등급에 따라 차등적용)

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]연체금리[/su_heading]

약정금리 + 12%p 이내 [최대 27.9%]

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]상환방법[/su_heading]

원리금균등분할상환 :

– 대출금액 500만원 이하 : 12개월/18개월/24개월/36개월
– 대출금액 600~1,000만원 이하 : 12개월/18개월/24개월/36개월/48개월/60개월

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]이자납입방법[/su_heading]

매월 지정 결제일에 납부

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]취급수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]만기연장수수료[/su_heading]

0 %

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]중도상환수수료[/su_heading]

없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]인지세[/su_heading]

인지세 없음

 

 

 

[su_heading style=”flat-light” size=”17″ align=”left”]구비서류[/su_heading]

– 신분증
– 주민등록초본

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.